• شركت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان
    تدبير تداوم تلاش
% 0
% 0
% 0
% 0
% 0
% 0

پروژها و طرحهای شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

شرکت های زیر مجموعه

آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران شركت پتروشيمي دهدشت
1395/8/10
آگهي فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران شركت پتروشيمي دهدشت
1395/8/10
تولید اوره و آمونیاک فاز سوم پتروشیمی پردیس آغاز شد
1396/8/29