نمایش محتوای سبز

پرتفوی بورسی - تاریخ آخرین به روز رسانی : 1403/01/01
0.12 %
آریا ساسول
59.58 %
پتروشيمی اروميه
4.52 %
پتروشيمی جم
0.16 %
پتروشيمی زاگرس
63.78 %
پتروشيمی لردگان
67.18 %
پتروشيمی ممسنی
0.47 %
پتروشيمی نوری
61.29 %
پتروشيمی کازرون
0.23 %
پتروشیمی پارس
20.62 %
صنايع پتروشيمی کرمانشاه