کارگاه چالش رهبری

در دومین جلسه چالش رهبری به نکات مهم برای ایجاد یک چشم انداز مشترک پرداخته شد و در قالب دو بازی پس از ایجاد تیم‌های چهار نفره؛ حاضرین وضعیت فعلی و آینده دلخواه شرکت پترول را تصویر کردند‌.
 
NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/