گردهمایی روسای مالی شرکت های تابعه گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان