برگزاری مانور اطفای حریق در پتروشیمی اوره لردگان

NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/