بازدید معاون وزیر و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایرانیان و هیات همراه از پتروشیمی گچساران

NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/