بازدید مدیرعامل شرکت و هیات همراه از پتروشیمی ارومیه

NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/