انتصاب سرپرست شرکت کود شیمیایی اوره لردگان

  • چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
  • 1660

 

به موجب این حکم آقاي محمودي  به عنوان سرپرست شرکت كود شيميائي اوره لردگان منصوب گردید