انتصاب مديرعامل شركت شيميائي صدف عسلويه

  • چهارشنبه ۰۹ آبان ۱۳۹۷
  • 800
به موجب این حکم آقاي  فلاح خورسند به عنوان مديرعامل شركت شيميائي صدف عسلويه منصوب گردید