انتصاب سرپرست شركت توسعه صنایع پایین دستی پترو ايرانيان

  • یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
  • 1188
به موجب این حکم آقاي شفيعي به عنوان سرپرست شرکت توسعه صنايع پايين دستي پترو ايرانيان منصوب گردید.