انتصاب سرپرست شركت پتروشيمي كازرون

  • یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۷
  • 1199

 

به موجب این حکم آقاي محمودي به عنوان سرپرست شرکت پتروشيمي كازرون منصوب گردید.