صفحه اصلی > امور سهام > فرم ثبت نام اشخاص حقیقی 

اینجانب صاحب مشخصات و حساب بانکی ذیل، درخواست می نمایم که سود سهام متعلق به اینجانب تا اطلاع بعدی به حساب بانکی اعلام شده واریزگردد.
نام و نام خانوادگی *
نام پدر *
شماره شناسنامه **
کد ملی **
محل صدور **
تاریخ تولد **
کد پستی **
تلفن ثابت **
تلفن همراه **
آدرس **
نام بانک **
شماره حساب **
شماره شبا **
کد بورسی **
توجه 1 : با توجه به اینکه سود سهام صرفا به حساب سهامداران واریز می گردد، لذا شماره حساب اعلامی می بایست به نام سهامدار باشد
توجه 2 : درصورتیکه سهامدار زیر 18 سال باشد و شماره حساب قیم قانونی خود را اعلام نماید. می بایست کپی صفحه اول شناسنامه خود و صفحات اول و دوم شناسنامه قیم قانونی به همراه فرم ارسال گردد.