• بازدید آقای اشرف زاده از پتروشيمي ايلام 97/07/10
    برای مشاهده سایر تصاویر به صفحه ما در اینستاگرام مراجعه نمایید
  • بازديد آقاي اشرف زاده از نمايشگاه ايران پلاست
    برای مشاهده سایر تصاویر به صفحه ما در اینستاگرام مراجعه نمایید
  • بازدید آقای ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به همراه آقای اشرف زاده از شركت كود شيميائي اوره لردگان
  • مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل جدید شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان مهندس رسول اشرف زاده
    مهندس اشرف زاده
% 0
% 0
% 0
% 0
% 0
% 0

پروژها و طرحهای شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

شرکت های زیر مجموعه

جلسه انتخاب نماینده بانوان شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان
1397/5/13
بازديد آقای ربیعی مدیر عامل محترم هلدینگ خلیج فارس به همراه آقای اشرف زاده مدیر عامل شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان از شرکت کود شیمیایی اوره لردگان
1397/7/3
بازديد آقاي اشرف زاده از شرکت پتروشیمی ایلام
1397/7/11
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
1397/6/4
بازديد آقاي اشرف زاده از شرکت پتروشیمی ایلام
1397/7/11