بازديد آقاي اشرف زاده و آقاي اميري سرپرست طرحهاي هلدينگ خليج فارس به همراه مديران اجرايي از پيشرفت طرحهاي پتروشيمي ايلام 1397/10/18

NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/ NewsImage/