انتصاب مديرعامل شركت مدبران اقتصاد

  • سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷
  • 876
به موجب این حکم آقاي  عشقي نژاد به عنوان مديرعامل شركت مدبران اقتصاد منصوب گردید