انتصاب معاون برنامه ريزي و توسعه شركت پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان

  • شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷
  • 98

به موجب این حکم آقاي  نيك خصال به عنوان معاون برنامه ريزي و توسعه شركت گروه پتروشيمي سرمايه گذاري ايرانيان منصوب گردید