انتصاب سرپرست شركت مدبران اقتصاد

  • یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
  • 1037

 

به موجب این حکم آقاي عشقي نژاد به عنوان سرپرست شرکت مدبران اقتصاد منصوب گردید.